torreDes de VicDones s’ha detectat una demanda creixent per part de les entitats vigatanes d’informació relativa a mesures en igualtat de gènere. Per aquest motiu, hem considerat oportú fer-vos arribar el darrer nou “Útil Pràctic” de Torre Jussana, un “Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i mesures d’igualtat per a entitats”.

L’objectiu d’aquest manual és oferir a les entitats eines per a treballar la incorporació de la perspectiva de gènere i la igualtat en els seus plans estratègics i projectes. El document ha estat elaborat pel Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD), que pertany a la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona.

El manual es divideix en tres grans blocs temàtics:

1) La igualtat: conceptes bàsics i fonaments legals. S’exposa què s’entén per gènere, per què és important abordar-ne la seva perspectiva, com es socialitza, què s’entén per igualtat i per discriminació per motius de gènere, i es contextualitza el concepte en l’àmbit de les entitats.

2) Informació i eines per tal que les entitats puguin incorporar la perspectiva de gènere en els seus plans estratègics i projectes, en el qual es fa especial èmfasi en la comunicació i el llenguatge no sexista i es donen algunes recomanacions en aquest sentit.

3) Continguts teòrics i tècniques metodològiques sobre mesures per fomentar la igualtat, així com la definició i les fases per d’elaboració d’un  prevenció i intervenció en situacions d’assetjament, usos del temps i apoderament de les dones dins de les associacions.

Consulteu el manual a Recursos > Gestió, organització i obligacions de les entitats.

Torre Jussana presenta un manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i mesures d’igualtat per a entitats
Etiquetat a: